مثال و نمونه

مثال و نمونه‌هایی که به شما در استفاده بهتر از نیوزباکس کمک می‌کند.

رصد کمپین‌ با نیوزباکس

نیوزباکس بر اساس کلمات کلیدی‌ای که شما تعریف می‌کنید، فضای مجازی را پایش و برای شما محتوا جمع‌آوری می‌کند. پس…

چگونه کلمه کلیدی مناسب انتخاب کنم؟

نیوزباکس بر اساس کمات کلیدی که شما تعریف می‌کنید، فضای مجازی را پایش و برای شما محتوا جمع‌آوری می‌کند، پس…