آیا تعداد کلمات کلیدی محدودیت دارند؟

تعداد کلمات کلیدی بر اساس بسته عضویت مشترکان، متفاوت است.
کافیست از زیر منوی حساب کاربری به بخش “تنظیمات” رفته و در تب بسته عضویت مشخصات بسته از جمله تعداد کلمات کلیدی مجاز را مشاهده کنید.

نکته: توجه داشته باشید، سرویس آزمایشی نیوزباکس با امکان تعریف ۲ کلمه کلیدی ارائه می شود.