ترتیب محتوا در اینباکس چگونه است؟

ترتیب قرارگیری محتوا به صورت پیش فرض بر اساس تاریخ و به صورت نزولی است به این معنا که جدیدترین محتوا در صدر اینباکس قرار می گیرد.

ترتیب نمایش محتوا در داخل اینباکس به دو صورت نزولی و صعودی قابل مرتب سازی است.

برای تغییر نوع مرتب سازی می توانید مطابق تصویر از آیکن مربوطه استفاده کنید.

Newsbox FAQ